closeTerug naar inventaris

Transcriptie

129

Katiling aan land geset geworden, om desmogelijk het

volk van de Negorij Hatoewe tot Noekoe overtehaalen met

eerbiedig versoek hem als een pernitieus subject na soda=

„nige plaatsen als uw Hoog Edelheeden zullen gelieven

goed te vinden, op dat hij nimmer geleegendheijd vinde

weeder hier te koomen.—

voor het overige wenschen we gemelden Bodemouwer=

„kerk een spoedige en rampvrije reijse, Terwijl wij voorts

zo wel over uw Hoog Edelheeden aangeleegene raadsla=

„gen en besluijten als over Hoogst derzelver Perzoonen

het dierbaarste van 's Heemels zeegeningen wenschende de

eere hebben, met den diepsten eerbied te zijn /:onderstond:/

Hoog Edele Gestrenge groot Agtbaare Heer en welEdele

gestrenge Heer /:lager:/ uw Hoog Edelheedens onder=

„danige en gehoorsaame Dienaaren /:was geteekend:/ A:

de Bock J: A: Schilling, J: u Schneider, A: L: van

Hamel, W: V: de Burghelles en K: Koenes /:inmat

’t Casteel Nieuw Victoria

„giene:/ Amboina in

den 25: Maij A:o 1787:

Aacoder

P: Serttr

te pser„