closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

Aan zin Hoog Edelheid

Den Hoog Edelen Tiotrenge Woot Agtbaaren Heere

dl„r Willem Arnold Alting.

Gouverneur Generaal

Benevens

De Wel Edele Gestrenge Heeren Raden

Van Nederlandsche Indio

Hoog Edele Gestrenge Groot Agtbaare

Heeren

WelEGestrenge Heeren

de ganbomt aan de shepens : Bij ondse erbiedige Letteren van den 25:e der voorheede maand

ouwerkerk in de Negotie is reeds bedeelt

Maij reeds de eer gehad hebbende te noteeren het behoude arrive

„ment der scheepen de Negotie ouwerkerke en van de Pantjalling

de Willem, soo vereeren wij ons uw Hoog Edelens te bedeelen,

waarmeede de Brieven en Papieren dat wij daar meede ontfangen hebben, Hoogderzelver gevenereerde

ontfangen zijn

Circulaire Missive van den 10: Ianuarij, gemeene en secreete Missive

van den 27=e December A:o p=s neevens alle dies bijlagen volgens de

Registers en Een Briefje van den 24=e Januarij deeses Jaars: op alle

welke in eerbied sullende rescribeeren en leevens verslag doen van

het

141