closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Bij den Provisioneelen Eijsch voor ao 1784: zijn maar 300 Cojangs

Rijst gevraagd, terwijl den formelen met 200: Cojangs vermeer

dert is: waar van de wesentlijke reedenen zijn dat bij het afzen

den van den Provisioneelen Eijsch den Hoofd administrateur

het restant Rijst abusive te groot heeft opgegeeven het

welk bij het formeeren van den formeelen Eijs ontdekt

wierd, wanneer men genoodzaakt was, denzelven met

200: Cojangs te vergrooten: intusschen heeft de verstrecking aan

het schip den Sempel en meer andere omstandigheeden

hier toe meede veel geattribueert

143

Extract Patriasche Generale

Missive geschreeven door de Edele

Hoog Agtbaare Heeren Gecommit„

teerde Bewindhebberen van de

Generaale Nederlandsche oost in

dische Compagnie ter vergavering

van 17=nen aan Hunne Hoog Edelhee„

den den Gouverneur Generaal en de

Raade van India gedateerd Mid=

delburg den 5: November 1785.

De materie van

Amboina alwaar wij onder het

articul van Scheepen en vaartuij=

„gen niet dan zeer ongaarne: hebben

vernomen de ongeleegendheijt, welke

aan uwe bestellingen nopens het hen„

den van ’t schip Buijten Leeven naar

dit kantoor veroorzaakt is uit hoofde

dat de Ministeren bij den For„

meelen Eijsch wel 500 Corijangs

Rijst gevraagd hebben terwijl

zulks bij den provisioneele slegts

op 300: Coijangs was gesteld tot wel„

ker vervoer een schip van 140: voeten

toereikende was.

wij