closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De bevinding op de uijtgeleeverde Ladingen zoe wel van ’t schip

Buijten Leeven als het scheepje de Cornelia adriana zyn

beschreeven ter resol: van den 29 April 1784. en na gewoonte het

berigt g’insereert; waar uijt blijkt, dat de scheeps overheeden

voor het meerder uijtgeleeverde na de ordre gecrediteerd en

voor het te min bevonden insgelijks gedebiteert zijn; terwijl

het niet ontfangene de Hoofd plaats is te rug tgereekend.

§ 3.

144

lading Peeper, die wij hoopen dat al=

daar te vinden zal zijn geweest op

dat de Maatschappij met geene

onnutte ongelden wegens de te

rug rijs van dat vaartuijg moge

zyn beswaard geworden.

Het vrij gewigtig artikel der bevin„

„ding van de ten deesen Contoore aan

gebragte lavingen, zo bij uwe als

der Ministeren Brieven niet

zier uijtvoerig behandert zijnde

hebben wij getracht uijt uwe Re„

solutien te bekomen het licht

't geen wijdaar omtrent nodig

oordeelden

Dan in weerwel van deese genomen

„ne moeijte zijn wij omtrent ver

scheide poincten in het onzeekere

gelaaten terwyl het vermoeden ’t

geen uijt der Ministeren verslag bij

ons heeft moeten reijsen, dat in

de afzendingen aanreekening der

goederen de vereijschte zorg en oplet

tenheijd niet hadden plaats gehad

door