closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zoo wel de Excessief aangereekende Blokke met Pok„

houten schijven als abusive prijs van het beslagen

stoelen den draijbassen mitsg=s rond en lang schepp zijn

alle posten die hun redres gevonden hebben en door de

goede ordres welke Hun Hoog Edelens ter Hoofdplaats

hebben gelieven te stellen verhoopt men dat zulke nog

diergelijke abuijsen geen plaats meer zullen vande„

door het naarzien van die Resolu„

tien geenzints weggenomen is.

§ 4. zo wij toch alkunnen aanneemen

de gegrondheijd van het berigt ver

vat in uwe Resolutie van den

16: December dat naamlijk de

hooge aanreekenings Prijs der blok„

ken bij uwe en der Ministeren advi„

Ten breever omschreeven eeniglijk

veroorzaakt was door de buijtens

gewoone duurter van het Pokhout

't geen men door gebrek aan ey„

„gen voorraad tot het maaken

der schijven had moeten inkoopen

en welke prijs aan die van me„

taale schijven, volgens het bericht

der Ministers gelijk stond: van is

ten minste geenzints voldoen

de het aangeteekende bij die zelf„

„de Resolutie, dat de aanteekening

van het ijzer beslag van 24: p:s me„

taale Bossen met 1200 ponden

of schoon niet meer dan 352½: pon„

den weegende volgens het berigt

van