closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de vermindering der overloodige restanten is /:nu den vreede

getroffen is :/ een der voornaamste poincten onzer attentie en men

heeft in het gepasseerde Jaar met de arthillerij en ammuni

die goederen reeds een begin gemaakt blijkens het bedeelde aan

Vun Hoog Ed=n

§ 22

§23:

150

De meerdere voordeelen, welke dit

Kantoor heeft afgeworpen geduu=

rende het Boekjaar 178/5: in ver„

gelijking van het voorige tot een

bedragen van ƒ 10506 -: zijn ons me

de niet onaangenaam, dog betee„

kenen weinig als men in acht

neemt dat de lasten van dat zelf„

„de Boekjaar ter Somma van florijen

264381: 178: de voordeelen of Schoon

tot een bedragen van ƒ58568 11:8

geklommen met ƒ 205813:6:- te boven

zijn gegaan

of nu de reedenen welke tot deese

zo nadeelige vertooning der staat

reekening hebben meede gewerkt

alle den naam van noodlottig kun„

nen draagen dit zullen wij tans

niet onderzoeken, hoe zeer an„

„ders op het vrij algemeene van

die uijtdrukking vrij wat te

zeggen zouvallen.

wij willen ons liever overlaaten

op den meermaalen ondervonden

iever der Ministers en van dezel„

ve