closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Eijsschen worden met alle zorgvuldigheijd en accuratesse

ingerigt, dan om altoos een naamwardigen voorraad te

houden, veroorzaakt nu en dan dat dezelve wat ruijm ge„

noomen moeten worden, te meer wanneer de nabuurige Gou„

„vernementen, zoo als Banda nu 2 Jaaren agter den anderen

van hier met een tamelijke quantiteit rijst gereedis, on„

gereekend nog de ongeleegenheijd waar in men door het

agter blijven van een schipzoude konnen geraaken

of schoon men nu niet te klagen heeft over eene slordige ac

ministratie van de Arthillerij zyn egter weeder 8837: lb:

Ponden Buskruijt bevorven geraakt dat men voor nament„

lijk aan het ongunstig Elemaat heeft toegeschreeven dom daar den

Bounmeester van Guericke in de afbrake van een kruijt

huijs willekeurig is te werk gegaan, en de plaats alwaar het

kruijt intussen geborgen is, niet teegenstaande het senti„

ment van anderen goedgekeurt, heeft men die quanti

teit door gedagte Bouwmeester met twee Capitalen advans la„

ten vergoeden en een andere quantiteit die iets beeter van

alooij bevonden is ter hermaaling na Batavia gezond.

521

524.

„ve verwagten dat zij ingevolge uwer

aanbeveeling door eene vermindering

van de ongelden, en voor al van de

overboodige restanten die laast.

met ƒ 1088782:4: vermeerdert on„

der ult=o Augustus 1783 een aanzie

nelijke som van ƒ 502037 3: 4: bedra

„gen hebben, al wat van hun afhangt

zullen doen om den staat van dit

kantoor te verbeeteren:

Een Goed overleg bij de mnrichting

der Eysschen, en een zorgvoel

dige toezigt omtrend die Goederen

van welke men altoos een

naamwaardige quantiteijt

in voorraad moet hebben, kan

en behoord daar toe grootlijks

melde te werken

’t Heeft derhalven ons tot vrij

wat ergernis verstrekt te zien

de slordige Administratie van

de Arthillery onder het opzigt

van den als nu gegagieerden

Lieutenant Jan Jansz: zulx

dat behalvende in de Jongste

Jaaren