closeTerug naar inventaris

Transcriptie

153

middelen alhier ter houw gekoomen

door den Fiscaal is ontdekt en ag=

terhaald een aanmerkelijke quan„

titeit Buskruijt benevens an„

dere amunitie Goederen op de

Pas niet bekend gesteld; zijnde

door denzelven Cos ook aange„

daan twee plaatsen bij nova

Guinia werwaards deszelfs

Pas niet buide en aldaar 25.

„menschen door hem geroofd.

In zo ver nu onder de reedenen

welke de ministers, hebben be„

woogen om ingevolge de voor

dragt van den Ambonschen Fis=

caal denzelven Cos met de stuk

„ken ten zijnen laste in Civiel

arrest naar de Hoofdplaats

te zenden, ook is bij gebragt

de overweeging van het mede

leijden ’t geen uE even als wy

dikmalen betoond hadden om

trend het ongelukkig lot der

Bandasche Perkeniers zo is

door uE zeer wel aangemerkt

dat dit medelijden zig nim=

men