closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„den Burger Ian Iosias Cos in het begin van het ge„

passeerde Jaar van Java hier aangekomen is ingevolge de

begeerte van Hun Hoog Edelens en handen van den Fiscaal

gestild deese heeft zijn actie voor de Raad van Justi=

1„tie g’institueert en na dat het proces voldongen was

in de sententie gevalle om wederna Banda te retour„

neeren en aldaar als Burger te blijven remoreeren

blijkens het in ao p:o reeds overgezonden vonnis

§ 32

§ 31.

„mer heeft kunnen uijtstrecken

tot het door de vingeren zien van

misdaden van zodanigen aart,

als die waar meede voormelde Cos

beschuldigd owierd, terwyl hij boven

dien uijtwijzens der Ministeren let

teren bij den Ambonschen Fiscaal

onder vermoeden lag aan de Ceram

mers kruit en snaphanen bezorgd

te hebben

En vermids door uE g’oordeelt is dat

dit geval als nog bij den Ambon„

schen Raad van Justitie diende

bericht te worden en, uE ingevolge

van dien de meergemelde Cos heb„

ben doen aanzeggen dat hij subpeno

Convicte et Confessie zig voor dien

Raad zoude moeten Sisteeren zul„

len wij ons oordeel over deese zaak

en de behandeling van dezelve opsttor„

ten tot dat wij den uijtslag van het

een en ander zullen hebben vernoo„

men

Middeler wijl draagd het volkoome

onse goedkeuring weg dat uE de minis

ters gelast hebben om de voorzeijde

voor