closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P 86: onder de

aan kbetuijging voor detoegezondenes Od Zaahen vinden wij ons verpligt uw Hoog

Contanten, inzonderheijd voor het Paij„

„ment en Duijten.

Edelens ootmoedigst dank te zeggen, voor de voldoening op onsen Eijsch

van Contanten, insonderheijd voor het toegezonden Pajement en duijten,

het welk zo niet ten eenemaal, ten minste eenigsints het ge„

brek aan kleijn Geld en murmereeringe desweegen heeft weegen

heeft weg genoomen.

§87:

Wij verzeekeren uw Hoog Edelens op het plegtigste, dat

geene uijtgaven, dan die noodzakelijk

is werden gedaan.

er geene dan noodwendige uijtgaaven die onvermijdelijk zijn, ge„

daan werden —:

580.

Inse afgezondend Calculative Bereekening eenige temarque bij

men heeft de afgezondene Calculative bere„

kening ids hoger moeten neemen

uW Hoog Edelens verdient hebbende, zoo mogen wij niet afzijn

Hoogst dezelve meerbied onder het oog te brengen, dat wij geen

vrijheid voorder, om den verkoop van Lijwaten en winst en

op dezelve, iets hoger te neemen: uijthoofde van het g’exteerde

om het g'exteerd gelds gebrek en de moeijte

tot de inpalming der vendupercr:

geld gebrek, het welk de inpalming der vendupenningen met

de meekd moeijtd en traagherd doeh verseld gaan.

589:

De uijtgaave zijn wel wat ruijmer genoomen, om teeden, dat

en ter voorkoming van ongelegendheid

heeft men de uitgder wat ruijmer genomen.

hier in altoos eenig onvoorsien toeval kan plaats hebben,

Waar op het onmogelijk, is te Cijfferen: en t welk egter een

de restanten bij de winkelen kleijne kasgroote ongeleegendheid zoude kunnen veroorzaaken: hier

0

maken grooter vertooning als inderdagd is.

bij gevoegt, dat de restanten bij de Winkel en kleijne kas

altoos

80