closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22

169

altoos grooter vertooning maaken als in der daat is, door dien

de uijtstaande vendapenningen &amp=a ofschoon nog niet ingekoo„

„men, egter direct ingenoomen werde, niet teegenstaande men

bij de invordering gedult en voorzigtigheid moet gebruijken.

500:

Wij vertrouwen egter dat UW Hoog Edelens de deesen

Men vertrouwd dat H: H: Ed: de Calculative

bereek: van ditjaar gunstiger zullen aanzien

Jaare gemaakte Calcutative Bereekening, gunstiger zullen

beschouwen.

§ 91:

Op den 28: September A=o p=o hebben wij van de Diaconij

500„ rd=s teegen 3/8: p:r C=t smaands zijn

van d’ Diaconij overgenomen.

500: Rijx d„o teegens 7/8: p„r C=to 'smaands overgenoomen.

P, O2:

Vermits men op de gunstige Voldoening van onsen geld Eijsch

8000: rd=s van de Heer gouverneur zon

„der agio op wissel g’accepteert.

niet gehoopt had, hebben wij 8000: rd„s die den eerst geteekend

na Batavia moest temitteeren, op den 27: Jann: voor het ont

fangen ontzet, zonder agio op wissel g’accepteert.

laste

593.

Het van Maccasser te rug gereekende tot ƒ19: 8:8: ten bester

ƒ 19:8:8: van Macasser is door den suijt

Drester in Cas betaald.

van den Lieutenant Militair Drester, is door hem alhier

in Cas geteld.

Wijl den voorraad van Contanten het permitteerde zijn wij

§94:

de jngekogte Huijsen en Erven zijn afbetaald.

op den 28: febr: tot het besluijt gevteelen om de ingekogte Huij„

sen en Erven &a afbehaalen, gelijk vervolgens geschied is

I OC:

dalhier in Cas getelde Contanten besragen Rd„so 15332: 34:—

de opwissol g'accepteerde pern: worden genoteerd.

waar