closeTerug naar inventaris

Transcriptie

regt

2„

n

1

ns

heed

en„

Vrorm:

172

5 100:

De Rapporten van overgegeevene Administratien, hebben

de Rapporten van overgegevene Administratien

geconfronteert.

Wij na de order inhanden van onsen Hoofd administrateur ge„

„steld om tegens de Negotie boeken te Confronteeren en van

zijn Berigt te dienen.

Den 26:e April vertoonde den Lieutenant der Arthillerij

§ 109:

de voortgelopene gagie van den Luijt=t streck

sterekt aan ons, dat den bepaalden tijd van vier Jaaren voor

voor zijn samarangse Arth: administratie

zijne te Samarang gehad hebbende, Admiistratie, verscheenen

was, verzoek doende om het genot van zijne tot hier toe te goe„

aan hem te goed gedaan:

voortgeloopen hebbende gagie in welke instantie wij hebben

bewilligt.

§110: In de administratie der kleede winkel is bij overgaave ont„

10: lb: verstikte en bederve Noten in zee

geworpen.

dekt, dat er 10: lb: van de alhier ingesamelde Noten Musschaten

ten eenemaal verstikt en bedorven waaren, weshalven wij

dezelve in zee hebben doen werpen.

§ 111: Rijxdaalders 371: 18: geproflueert uijt den verkoop van gestem„

rd=s 371: 18:—: uijt de verkogte zeguls is

in Cassa overgebragt.

peld Papier, hebben wij den afgegaane Secretaris de Bourghel„

les in Cas laten overbrengen en het testant zegels is na de order, aan

den aankomende secretaris Brust overgegeeven, die de vereijschte

voor de zeguls heeft den aankomdende

secret=s de vereijschte borgen gesteld.

Borgtogt heeft gesteld.

§ 112.

De Fortificatienen Gebouwen

dank zegging voor de qualificatie tot den

op bouw van Een nieuw staathuis.

leijden ons tot de dankzegging, voor uw Hoog Edelens gegeevene

qualificatie tot den opbouw van een nieuw stadhuijs en wij

verseekeren