closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verzeekeren Hoogst dezelve, dat een gepaste menage bij de erec„

„tie zal betragt werden:

§105.

uw Hoog Edelens temargus gevallen zijnde, op het bedeel„

de Batterijen de willemina en Pitronelle

de bij onse voorjaarse Advisen met opzigt tot de Batterijen

de Willemina en Petronella zo mogen wij ons gevoelen

voor Hoogst dezelven niet verbergen, maar op en leggen, en zo

kennen geeven; dat wij deese batterijen zo als dezelve tans

word van dat gewigt niet g'oordeeld om de

geprojecteerde vertreken te erigeeren.

zijn, van dat gewigt niet oordeelen om de projecteerde en g’appro„

beerde steenen vertrekken binnen dezelve, te erigeeren: want daar

dezelve van vooren en agteren open leggen en eenlijk met een

swak hekwerk: afgeschooten werden; zoude men dezelve voor

af rondsomme Wel met palisasen tegens een aan loop dienen te

welk

beschutten; het alweeder kosten veroorzaakt, en wij willen de

gesteldheid deeser beijde batterijen liefst op zijn plaats laten en door

kundige beoordeeld zien.

Cem

P119:

Aan de order, om een vat van het hier gemaakt werdende

de gerequireerde Cement tot een monster

is reeds overgezonden.

Cement over te zenden is reeds voldaan; onder oversending

teffens van het berigt van den opziender der werken van

Guericke.

F 115.

welker bediende wij ten ernstigsten hebben aan bevoolen, alle

den opzignder der werken van Geuricke

is aangespoord met het werk alle voorts

„arendheijd te gebruijken.

voorvaarendheid met het onderhanden zijnde werk maken; in zon„

derheid, met het Gouvernement wat meerder spoet te gebrui„

„ken, dan tot heeden heeft plaats gehad:

De: J:

40

bit nu

afsch

dio

aan

van

men„

0

restig

10

kfuij.