closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Guericke nam aan met belegd vou„ alleen zijne ingebragte beschuldiging, maar nam teffens.

„menten zijne ingebragte te staaven.

aan, dit met Justitieele belegde documenten te staaven:

deesen in het breede voorkoomende bij onse tesol: van den

dezelve van verschillende en tegenstuij

13: April zijn van zeer verschillende en teegenstrijdigen

„dige inhoud bevonden

inhoud bevonden en uijt geene derzelve heeft de accusatie

kunnen beweesen werden.

§ 136:

Wij oordeelden dus tot de oplegging van de vergoeding te moe„

tot de oplegging van de vergoeding over

„gaande werden de gevoelens zeer dif„

ten overgaan, dog hier toe in onse bij eenkomst van den 13: April

„ferent bevonden.

treedende, vonden wij de gevoelens in onsen Raad zeer de gerend

het welk ons noodzaakt ter vermijding eener uijtgebreij

de beschrijving, uw Hoog Edelens in allen eerbied daar aan

referte aande adfisen in de resolutien

over te wijsen, zullende het gevoelen van ieder Lid dezer verga„

g’insereerd.

dering bij de g’insereerde Advisen ten duijdelijksten voorkoo„

men.

§ 137.

bij meerderheijd der stemmen wierdt

De meerderheid der stemmen egter quam hier op uijt dat

van Guericke de vergoeding opgeleijd:

vergoeding

van Guericke de vergadering na de order zoude opgelegt

Werden.

§ 138:

Op den 11: Maij versogt denzelven om, insteede van de

zijn verzoek om borgen te mogen stellen

in steede van de betaeling.

betaling met het stellen van borgen te mogen volstaan

tot de naderd tijding van uw Hoog Edelheeden, om of het

Hoogst dezelven behagen mogte in onse genomene dispositie

wierd niet tegenstaande het Contralene verandering te maaken in welk versoek de meerderheid

rie Centiment van de heer gouverneur

g’accordeert.

der Stemme accordeerde niet teegenstaande het Contrarie

sentiment

ve

Jaa

Vel

side