closeTerug naar inventaris

Transcriptie

t

cusatie

196

sentiment van den Eerst geteekende, terwijl den winkelier Bourghelles

betuijde bij zijn schriftelijk gedient advies te blijven persisteeren.

§139:

Dewijl dese fakeuse affaire breedvoerig bij onse Resol: van den 20:' febr,

men gedraagt zig, deese affaire betref=

Sende aan de Resolutien en ample den 24: Maart, 4:' en 13: April mitsg„s 11: Maij omstandig beschreeven staat,

sideratie van den Heer gouverneur.

met insertie van de voorwaards aangehaalde Papieren Aavisen

en ampele Consideratien van den Eerst geteekende, zoo gedragen wij

ons in eerbies daar aan

En of schoon gem: van Puericke prievo authoritate het oubo

5140:

verdere remarques omtrent de oor:

„saak van het bederff aan hef kruit.

kruijt maguazijn aan de oost kant ten eenemaal heeft afgebrooken

daar de qualificatie uwer Hoog Edelens eenlijkstrekte, tot

den aanbouw van Twee nieuw verwulfde vertrekken beszeijden of

aan het oude kruijt huijs, het welk een groote verdraaging

in ’t werk de meerder verbruijkte materiaalen en de hoogere be„

reekening van dezelve booven de gemaakte Calculatie te weege

gebragt heeft en daar dit dus de keele oorsaak is geweest, dat,

het kruijt 15: maanden in de buijten wagt binnen het Hoorn„

werk heeft moeten leggen en intusschen aldaar is bedorven geraakt:

heeft hij egter of schoon hij van ambons vogtig Elimaat, door

een lang aanweezen in deeze Provintie volkomen overtuijgd be„

„hoorden te zijn, niet kunnen voorsien, dat 'er in deesen tijd.

zulke buijte gewoone swaar en aanhoudende regen zoude geval„

len zijn: het welk meede als een oorsaak tot het bederf aan„

betooging dat van Guericke wel

eenige Consideratie meriteert.

gemerkt werdenso wel eenige Consideratie zoude metiheeren

Wi