closeTerug naar inventaris

Transcriptie

188

hand geweesen, of ons mogelijk omtrent desen perzoon,

iets vaders bij uw Hoog Edelens g’eert schrijvens mogt

voorkoomen: intusschen is Hendrik Jacobsz: Weeder

na Banda vertrokken.

5309

Wij hebben gehoopt, dat Hoogsteezelve uijt het in den voor„

nopenst proces van Cor.

leeden Jaare over gizonden Proces van gem: Cos het gewijsde

omtrent hem, duijdelijk zoude te vooren gekoomen zijn en i

hebben ter vermijding van prolixiteijt de vrijheijd genoomen ons

daar aan ti gedraagen: dan wijl dese stukken verlegt zijnd, voe d

die thans overgezonden, wordt.

„gen wij dezelve andermaal onder de Bijlagen deses, met aan„

haaling daar uijt den Raad van Justitie alhier op den 25'

Maart d: p:o het proces teegens gem: Cos ten definitive

getermineert heeft, waar bij denzelven ontheft is van alle

verdere procedures deeze zaak aangaande, met standhouding

van ’t reeds geconfisqueerde Buskruijt en scherp volgens ons

met aanhaling daar uijt

bestuijt van den 1: Auga 100n en gen: toe gecorsemmerden aer

de kosten bezer prosetutis om uijt zijne onser bewaaring ian

den sequesten alhier berustende penningen als andersimnt

voldaan te worden.

Deeze sententie door den Eerst geteekende geapprobeert zijnde,

denzelven is zeedert na Aande vertrokken

is gem: Cos vervolgens weeder naar Banda vertrocken

5200. Mits het overleijden van den Equipagie meester kult: te

een Capitainde marine benoemd

Batavia s den Capitain ter zee Wolsgaard tot Capitain

van