closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5201.

eenige veranderingen onder het Corps pen=

„nisten.

§ 202:

de Emolumenten van den gouverneur

tijn / als raad van Jndie / naar de Jongste

voorbeelden gereguld

§ 203.

den oppermeester van onwerkerk is een

stuk gunees tot verband doek verstrekt

van het Corps Marine benoemd.

Onder het Corps Pennisten hebben wij mits het vertrek

van den onderkoopman Bangeman mede eenige verande„

ring bij de officieren gemaakt en dien volgende

Tot Capitain aangesteld den Winkelier de Bourghelles

Tot Luijtenant den Secretaris Brust:

Tot vaendrig den onderkoopman van Operen

Tot Vaarjonker den Eerste Clercq Coomans

Tot adjudant den Secretaris van Justitie Schouten en

Vier Boekhouders tot sergianten

De promctie van den Eersten Teekenaar tot Raad Extra

ordinair van Jndie, vorderde de verhoging van Emolu„

menten dan wijl hier geene bepaaling daar omtrent te din

den is, hebben wij ons gereguleert na het Jongste voorbeeld

van den WelEd Gestr: Heer Breton

Het versoek van den oppermeester van ’t schip ouwerhekee,

om vermeerdering van medicamenten en verband doek hebben

wij ontregt, dog den opperchirurgijn deser Casteels gelast hem

uijt onsen voorraad met het meest benodigde te assistee„

ren, terwijl aan hem noodwendig een stuk guinees heeft

moeten verstrekken werden tot pluksels plijsser en

verband doek

den

be

kin

het

hebbe

ten gra