closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de dienaaren hebben nog geen gebruike ged„

ren, geen Cust bespeurt, om zig de vergunning Uwer Hoog

„maakt van H: H: Ed=s vergunning

Edelens, tot de aanhouding van twee groote Barcqtten

en

om barcquen te doen voeren.

nutte te maaken hoe zeer dezelve verlangen om het voordeel

daar van te mogen genieten: mogelijk is eene reeden van ver„

hindering uw Hoog Edelens gevenereerde ordre bij appart

brief van den 27:e xber: 1785: ende Marginale dispositie op de

nagelate Memorie van de Ed Heer van Pleuren welke

aan de Gouverneurs Fiscaal en Equipagie meester geen vrij

heijd laat om te mogen negotieefen.

di

§246.

in Een chineest is vergunt

Den 27:e Jann: heeft den van Ternaten na Batavia de

wil hebbende, dog door zes descasters tot Twee maalen in zijne

rhijse mislukte, Chinees Kouw kiko versoek gedaan, om

zijn lading aanland te brengen

zijne in hebbende lading tripangs en massooij, aan de wal

te mogen brengen, te lugten en hier door voor beterf te Conser„

veeren mitsg„s van de Betaling dergewoone Pagt bevrijd te blyj

„ven en wijl hebben in dit billijk versoek bewilligt, mits by

verkoop den gewone Tol betalende

§ 247: Aan den Javaas Burger van Geerling/: die met zijn Chi„

en een Javas burger,

„aloup na Banda gedestineerd, dog alhier ter houw gekomen

is , hebben wij vergunt, zijne lading te wegen breeken en te vol„

om zijn lading te beeken.

„staan met de betaling van den gewoonen Thol voor zodanige

goederen als denzelven zoude van de hand zetten.

§ 248:

mitsg.s aan Een Samarangs burger gepermit:

Aan an ander Samarangs Burger Willem Hend=k

Diel:

haccass.

dat de

behand

kom

de 2

die be.

dever

„kamr