closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hem, op het ernstigste, om zijn ontslag behouders honnen

en de prerogativen van een Hoofd Regent te versoeken:

en 't is dem g’accordeerd.

met bij voeging eener teekening ten laste zijner Negorij de

welke hij begeerde dat door de ongestelde aan hem zou

de voldoen werden.

§ 258:

Met dese Presentien hebben wij hem bij onwilligheid

en met de Negorijs shulden, aan den regt

bank gerenvooijeerd.

van betaling aan den dagelijksen regter overgeweesen.

§ 259:

Dog ut Eerste en tweede„r het zijner mstantie om 'smars

dog heeft zijn honneur als oud Hoofd regent

behouden

lang Jaarige getrouwe diensten gereedelijk toegestemd en hij

is dienvolgende behoudens honneur en prerogativen van

een Hoofd tegent ontslagen:

5260:

Jn zijn plaats, is als de Wettigste en naaste verkoopen

een ander aangesteld.

Isaac De Joijsa: dog aen denzelven. geen acte afgegee„

„ven, tot zo lange hij belijdenis zal gedaan hebben.

§ 261:

Den Pattij van de Ten Eijlands Nussalaut gedeegene NAe„

de Pattij van Nalahia heeft zijn ontslag

verzogt

„gorij Nalahia Stephanus Batthazar Pattijnala

heeft inzelver voegen om zijne demissie aangehouden: en

mits de onstaane oneenigheeden tusschen zijn vader, hemen

zijne Negorijs volkeren, zijn wij: /om:/ het wel zijn der Negorij.

te behartigen/ verpligt geweest, denzelven behoudens hon

en is behoudens gonneur ontslagen

neur te ontslaan.

onder

a

„sot

is2

n Hter

de we

kome