closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gheid

ent

ƒ 262:

in stede van den incapabelen regent van toebang

is zijn broeder aangesteld.

526:3:

in plaatse van wijlen den Bonoas orangkaija

is zijn zoon verkoren

§ 264:

de jnlandsche conferentien, zijn de re=

„solutie ingelijft.

§ 265:

de wel geslaagde alfoereese Lands bij een

komst

196

Onder het doen der Hongij, ontmoeten den Gouverneur

den Regent van Toebang Boenga Radja Salapaloe die

door een toevallig ongeluk, stom en doof was geworden

en dus onbequaam tot het bestier dier negorij weshalven

denzelven behoudens honneur ontslagen en zijn oudste

broeder Tlansong Salapaloe als de naaste en gereg„

„tigste tot dat Regentschap verkooren is.

Mits het overleiden van den Orangkaij van de Negorij Bonoa

Hatoepoetij onder Manipa, is zijnd zoon Pattij Batjang

Lochoelipalatoe tot die waardigheid verheeven en mits

zijn Jongheid is het gezag ter zelven tijd opgedragen aan den

Vigilante orangkaaij van Kelang Aboedja Latoe djoe„

rasand.

De Conferentien met de Jnlandse Regenten gehouden vol„

Iam.

gens quisereerde notulen ter desol: van den 27: en 26: April

duijden aan, wast met dezelve verhandelt is.

De

Hongij en Expeditie Togt

welke in ’t gepasseerde Jaar door den eerstgetee

kende mitsgaders de fanierie of algemeene

land vergadering met de Alphoeren die ge„

bunkende, dezelve gehouven is, werd omstandig beeschaee

„ven