closeTerug naar inventaris

Transcriptie

197

umaccque van den heer gouverneur nopens Loehoe, mitsgaders des Gouverneurs aanmerking wegens

de forten te Manipa en Toehoe„

de erectie van een nieuw Fortres op eerst gem: plaats; is

de eerste stoffe tot beschrijving, dan nopens het eerste onder

de fortificatien en Gebouwen heefs gewag gemaakt heb„

hebbende, zoo moeten wij het tweede ter g’eerde speculatie

uwer Hoog Edelens noteeren:

De plaats tot de erectie van een nieuw fortres te Mani„

rectie van een fortres te manipa

„pa uijtgedagt is den Gouverneur veel to laag, moeressig

en omgeschikt voorgekomen: de overdenking der kosten en den

staat waar in de Maatschappij, die zoo weijnig Convenieeren

ook hoo avers uw Hoog Edelens zijn, van het aan„

ijnd onnodig

„leggen van nieuwe werken, de Tituatie van het Eijland

aan dien kant, dat door de menigte van klippen en reeven

ongemaakbaar en maar een kleijne plaats of in ham

is, waar een orembaij kan binnen komen: en waar mits

dien geene Europeese vijand iets zal onder neemen de

verdere bedenking, dat de plaats waer de oude Redout staat

geen fundamenten vereijscht en aan de oude Redout nog

veele materiaalen zijn, die gebruijkt kunnen worden wij„

ders dat dien voorraad leggende hout werken voor een

Compendieus werk toereijkende zijn heeft zijn Edele

en ten regte in het gevoelen gebragt dat met het op

werpen van een batterij op de fundamenten van de oude

en batterij op de fundamenten van de oude

redut, zoude veele kosten besparen.

redout, en het setten van een gebouw daar binnen, veel

kosten gemenageert en 't werk defen sief genoeg ge„

„maakt