closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is bijt dag register, resolutien en verslag

ven, bij het overgaande Hongij Dag Register en Reso

te beoogen.

luties mitsg:s bij het verslag, g’insereert ter Resol: van den

20: December A„o p=t

§ 266:

En daar uijt het zakelijke zullende vertoonen, zoo bevrijmoe„

de Hongij Togt is niet rommetom Ce

„ram gedaan

digen wij ons, uw Hoog Edelens ter g’eerde kennis te brengen,

dat om de fanirie wel te doen gelukkigen de Hongij Togt niet

rondsom Ceram, waar alleen in de binnen Cust, op de Comp:

toiren Manipa, Lochoe, Hila, Saparoua en Haroeko

gedaan, mitsgaders een Commissie onder den Lieutenant der

Arthillerij Areck na Sawaij, en een ander onder den onder„

een Commissie ter exterpatie na boeros ge

koopman Bourghelles na Bouro en dies agterland

„honden

afgezonden is, de eerste, om de post Pawaij op te neemen, van

dezelve een kaart of Teekening te formeeren en aldaar het nodige

en om de past Sawaij opteneemen

geschut te plaatsen.

5267:

Den Tweede als het landkundig, om het Eijland Bouro /:al„

den onderkoopm: Bourghelles g’emploijeert

tot ’t suijveren van de specinij boomen te bouvo.

waar niet sonder grond vermoed werd:/ dat veele Specerijen

insonderheijd Noots Boomen Schuijlen welkers vrugten door

de Cerammers Boetonders en Baliers zoo zeer gesogt wer„

„den:/ van deese specerijen zoo veel mogelijk te zuijveren.

§ 268: In hoe verte bij do deese oogmerken bereijkt zijn, komt

in hoeverre bij de aan ’t voel wit berijkt hebben

en batte

in ’t vervoeg voor

redrit

1169 De slegte gestlehed van de Reboustente Mampaen

Loehoo

eema

de fort.

enter

Rijnd