closeTerug naar inventaris

Transcriptie

216

Aan den vaandria Pieter Fockens

Commandant te Sawan

Manhafte Vrome

De slegte verwagting van het Laisoen heeft mij van de voortzetting

mijner reijse naar uE Post doen afzien, en uE zal derhalven met de

derwaards overgaande Luijtenant Streck de nodige vergrooting

van de daar zijnde Pagger en woningen dienen te bewerk stelligen

en vervolgens die met de Regenten van Sawaij daar na voltooijen

voorts nauwkeurig onderzoeken en mi ten spoedigsten

naar waarheyd opgeeven, hoedanig zich de Regenten van Lissa=

batta, eroncali en Saloman thans gebraagen, of zij wezen

„lijk nog Noekos gezind zijn, dan wel of zij uijt vrees voor mis=

handeling dien Rebel hulde doen, en wijders mij berigten

hoe den eerste Regent wiens Rotting met sComp:s merk, mij

hier is aangebragt, hem die ontvreemd is, mitsgaders aan

welke misdaden den overgezonden spion van Noeko zig al heeft

schuldigt gemaakt.

voorts zal uE in de uijtvoering van dit een en ander de vereijschte

spoed maken op dat den voornoemde Luijtenant Streck niet te

lange op een aangehouden maar in staat gesteld worden, zijne

verdere verrigtingen op Bouro en Laricque te kunnen ter uijt

voer brengen

waar meede blijve /onderstond:/ UE: Vriend /was geteekend:/

A: de Bock /in margine/ In de Corre Corre Bonoaleg=

„gende g'ankerd voor Manipa den 27: 8ber 1786:

Narwelke verrigting den Heer Gouverneur audientie ver„

leende aan verscheide Inlandsche Hoofden van dit district en wierd

intusschen door de Leeden uijt den Hongij Raad Ostronskij en Berner, ten over„

staan van den Fiscaal en bijweesen van de Secret=s de Derde Monstering over

de alhier g'ankert leggende Corre Corren en Orembaijen gedaan bevindende dezelve

te bestaan en 5: Corre Corres en 22: Orembaijen uijtwijsens de ommestaande

Monster Role