closeTerug naar inventaris

Transcriptie

noodzakelijk dienen vernieuwd te worden.

Ook wierd door den Heer Gouverneur op den favorabelen voordragt

van den Resident van Capelle aan den in Ao 1769 tot Corporaal

met de gagie van ƒ 16: 'smaands bevorderde Andries de Kock„

van Hila, om zijne getrouwe diensten en vigilantie in ’t Extir=.

„patie werk, tot ƒ 18: termaand in gagie verhoogt, en hier van

aan hem een Acte verleend

Vrijdag den 27: Dito, Des morgens wierd den tot hier toe meede gekoome

Arthillerij Luijtenant T: M: Streck, met de Pantjalling

de Vriendschap naar Sawaaij voortgeschikt, ten eijnde de ver„

grooting van de daar zijnde bepaggering afte steeken, en die zo„

danig te reguleeren, datze de daar in benodigde Gebouwer voor

de gantsche besetting bevattintg kan, voorts het op de Paritjaeling

de vriendschap geladene zwaarder geschut op de beste wijse, te

plaatsen, en alles verdere het den daar zijnde Commandant

Fockens zoodanig te reguleeren, als tot het meeste nut en

eene goede defenste strekken kan, met ordre, teevens om van

daar vervolgens de steeven te wenden naar Bouva en zo wel daa

als op Manipa en Lavicque opteneemen de waare gesteldheid

van de daar te vindere Smmunitie goederen met aantoning

welke daar van onbruijkbaar overtallig en ongeschikt zijn, ten

welken eijnde gem: Lieutenant door de Heer Gouverneur van

een Instructie is voorzien geworden, met een Briefje aan

den aldaar zijnde Commandant Pockens van de volgende Jnhouw.

Aan