closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Des nademiddags ten vijf uuren, wierd alhier Landvergadering ge„

houden met de Regenten van dit district, wayen zodanige zaaken

beschikt en afgehandelt zijn als de Notul van dato deeses, onder

de Bijlagen te vinden aanwist, wordende ook aan vier alhier

in dienst aangenoomene Perzoonen de Actens en aan den

soldaat Salomon Simatauw een Licertie brief om te mo„

„gen trouwen verleend

Hier na gaf den moors orangkaija van het Eijland Bonva

Toela walla Hitimala aan de Heer Gouverneur te kennen

dat zijn oom den Capitain der Mooren Wahida door de wan„

„deling genaamd David, met behulp van een ouvste van

die Negorij in name Saoor Tipan en de Inlanders Ma„

rahoem, Salie en Arip, het verdere Negorijs volk tee=

„gens hem orangkaija opstookte en hem met de spoorlooste

brutaliteiten, alle onaangenaamheeden aan doen, met

oogmerk, om het volk van onder zijn gehoorzaamheijd

te onttrekken en zijne beveelen disobedient en bespottelijk

te maaken, ten eijnde door intreques, was t mogelijk, eenige

klagten teegens hem orangkaya voort te brengen, die hem

noodzaakte, zijne waardigheijd neever te leggen, of wel daar

uijt gedimoveert te worden, en bij David door dien weg aan

het bestier te konnen koomen.

zijn Edele deed dierhalven desweegens zo na mogelijk on„

„derzoek bij de voormelde waheda en eenige Bouros van

de