close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0478

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Des nademiddags ten vijf uuren, wierd alhier Landvergadering ge„

houden met de Regenten van dit district, wayen zodanige zaaken

beschikt en afgehandelt zijn als de Notul van dato deeses, onder

de Bijlagen te vinden aanwist, wordende ook aan vier alhier

in dienst aangenoomene Perzoonen de Actens en aan den

soldaat Salomon Simatauw een Licertie brief om te mo„

„gen trouwen verleend

Hier na gaf den moors orangkaija van het Eijland Bonva

Toela walla Hitimala aan de Heer Gouverneur te kennen

dat zijn oom den Capitain der Mooren Wahida door de wan„

„deling genaamd David, met behulp van een ouvste van

die Negorij in name Saoor Tipan en de Inlanders Ma„

rahoem, Salie en Arip, het verdere Negorijs volk tee=

„gens hem orangkaija opstookte en hem met de spoorlooste

brutaliteiten, alle onaangenaamheeden aan doen, met

oogmerk, om het volk van onder zijn gehoorzaamheijd

te onttrekken en zijne beveelen disobedient en bespottelijk

te maaken, ten eijnde door intreques, was t mogelijk, eenige

klagten teegens hem orangkaya voort te brengen, die hem

noodzaakte, zijne waardigheijd neever te leggen, of wel daar

uijt gedimoveert te worden, en bij David door dien weg aan

het bestier te konnen koomen.

zijn Edele deed dierhalven desweegens zo na mogelijk on„

„derzoek bij de voormelde waheda en eenige Bouros van

de