closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Maandag

„kleeding verovert had, en hij Continueert nog een slegte leeven te voeren, en

„dagelyjx dronken te drinker en niet in staat is om de Negorij te regeeren, want zijn

„rotting die hij nu van umet Ed Gestr: ontfangen heeft, heeft hij dezelve aan den

Sorgeant

„Overbeek willen verpanden, volgens het getuijgenis van den Radja van Sa=

„wai ende beide Corporaals alhier

Met de aankomst van de vaartuijgen hoop ik Lissabatta en Nonialij

tot reeden te brengen, te weeten die van Nomali die het met Pelakahoe

„houden, dewijl dat den orangkaije met een deel van zijn volkeren op Kawa

„gevlugt is, en niet in de Negorij durf komen.

Niets meer van belang om aan uwel Ed: Gestr meede te deelen, zo neeme

ik de vrijheijd met alle ootmoet, eerbieden onderdanigheijd mij te noemen

/onderstond:/ wel Edele Gestrenge Heer /lager:/ uwel Ed Gestr: zeer onder„

„danig en Trouwschuldige Dienaar /was geteekend:/ P: Fockens /in margine/

„Sawaij den 22: October Ao 1786:

voorts bleeven gem: Opperhoofden Blondeel en Hogerwaard

bij de Heer Gouverneur 't middag maal houden, zeijlende de vloot

intusschen met een favorabele wind na Pamahoe alwaar Circa

te 3: uuren en de namiddag gekomen zijnde, wierd de vlag van de

wal door ’t Hilas opperhoofd Smissaert met 17 schooten gesa„

lueert, dat met 9: bevankt zijnde, vervolgens de Dreggen op 12 v=m

water wierden toegelaten.

De zee dezen namiddag door de Htijsse Z=t en Z:d w=t winden zeer

onstuijmig zijnde noodzaakte de Heer Gouverneur om de Nagt

aan boord van de Corre Corre te blijven

den 6: dito, des morgens om 7: uuren, vervoegde zig de Heer

Gouverneur naar de wal, werdende aan ’t zeestrand gerecipieerd

door de Drie bovengem: Opperhoofden, mitsgaders present zijnde

Jnlandsche,