closeTerug naar inventaris

Transcriptie

225

Inlandsche en Ceramse Regenten, neevens de Alfoerse Radja en

Capitains van Piro en Tanoenoe, gaande langs Strand naar

zijn Edelens wooning, welke van Bamboesen met adappen gedekt

en geevigeert was, voorzien van een groote gaanderij die tot een

vergaderplaats diende, alwaar met het gezelschap een weinig

vertoeft zijnde, verscheenen voor de Heer Gouverneur, de Alfoe„

„ren van onder den Radja van Ethij met hunne Capitains en

die van Pieroe en Tanoenoe, mitsgaders eenig van onder de

revier Aper Talla, Circa 60: koppen te zaamen, zo wel om

aan zijn Edele hunne Homage te bewijsen, als voor zijn Edele te

tjakalelen ondertusphen liet de Heer Gouverneur eenige flessen

Arak en de Regenten met eenige glasjes soete wijn rond dee„

Een welker eerste de Alfoeren onder het dansen nuttig de

dat Circa tot des middags 12: uuren duurde waarna Sijlen

den welvernoegd en alzingende naar hunne wooningen terug

keerden

Door de Drie bovengem: Opperhoofden aan de Heer Gouverneur

te kennen gegeeven zijnde, dat alhier, of in de Contrijen van Pama„

hoe zeer weijnig of bij na in ’t geheel, geen drinkwater te vinden

was, en dat wanneer de vlootelingen, zo wel als Europeesche Mi„

litairen, alhier nog twee dagen lang zoude aangeweest zijn, de zel„

„ve in gevaar zoude loopen, om zo niet van dorst te versmag=

ten, ten minsten aan ziektens g’exponneert te worden, on„

„der te kenne gave, dat de met hun aangekomene Saparoua

en