closeTerug naar inventaris

Transcriptie

228

Des nademiddags wierden de bovengem: operhoofden, de Leeden

van de Hongij vergadering, mitsgaders alle de hier aanweesende

Regenten van het Hoofd Casteel en de Subalterne buijten

Comptoiren, neevens de Ceramse en Alfoerse Regenten

met hunne onderhoorige Alfoeren, op ordre van den Heer

Gouverneur door de Boode geappoincteerd, om teegens

morgens bij de dsanirie te Compareeren.

Saturdag den 11. Dito zijnde den Heugelijken verjaardag van den teegenswoordi„

„gen oppergebieder, zijn Hoog Edelheijd den Heer Gouverneur

Generaal van Nederlands Indie M=r Willem Arnold

Alting, en welke den Heer Gouverneur expres verkoosen

had, om de Sanirie of algemeene Landvergavering wat

meerder Luijster bij te zetten; latende met zons opgang het

geschut van de hier ter reede ten anker leggende Admiraals

Corre Corre Bonoa onder het opheysen der vlaggen en wim„

„pels, lostranden, ’t geen gevolgd wierd van de hier meede

voor Anker leggende orembaijen van de Hoofden van Hila

Haroeko en Manipa; waar na gemelde Hoofden zo wel

als het Hongij gezelschap en de hier present zijnde Inlandse

Regenten, de Heer Gouverneur met dit bleijde evenement op 2

Wartelijkste quamen Congratuleeren, en waarna de Lanivie

of algemeene Landvergadering, na dat al de hier aanweezende

Atfoeren