closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op Saturdag den 11: bepaalde, om te ervaaren, of er intusschen nog

eenige quamen op dagen.

In devidenisdan hoorden men geluijd en het gelanten ontegen:

den avond arriveerden nog een menigte van de agtergebleevene Al„

„foeren, die vervolgens met hunne Hoofd en de Capitain Titerica

Hokoloin

Katalan

Ressarona

Akeroli

Tomilehoe en den

Capetain Boode Siwaletti,

voor den Heer Gouverneur verscheenen, en aan zijn Edele betuijg„

„len dat hun lang weg blijven was veroorsaakt, door dat zij in

gebergtens verdwaald zijn geweest, waar na den Heer Gouverneur

onder die volkeren eenige flessen Arak liet leedig schenken, die

daar na vrolijk en wel te vreeden naar hun Campomenten retour„

neerde

Vrijdag den 10 Dito Hes morgens ordonneerde de Heer Gouverneur de opperhoofden

van Hila, Haroeko, en Manipa mitsgaders den Posthou„

der van Loehoe, om in ’t vaarwaater onder hunne distric„

„ten te laten informeeren maar de tot zijn Edelens en een

ieders verwordering dus lange agter uijtgebleevene Pantjalling

Delft, waar van men zeedert den 31: october L:L: of na het ver„

trek van Poeloe Tikus, geen nadere tijding erlangd hebbe

Des