closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ook met de Punt van hunne Peijlen deesen, waarna deesen toebe„

„reijde drank onder een lange reeden voering door hen beswooren werd, ’t

welk principaal hier op uijtkomt, dak zijs Comps onderdaanen geenig

leed zullen aandoen, maar met dezelve en met de EComp steids te

willen leeven en sterven, en hen aan derselver orders stipt te Zul„

„len onderwerpen mitsg:s dat zij getrouwelijk zullen aanwijzen en

meede helpen uijtvoeijen de specerij Boomen welke in hunne

Bosschen en landen mogten te vinden zijn, en voorts; dat zij alle

'sComp vijanden voor de hunne aanmerken en deselve aantasten en

verdelgen zullen voorts dat den geenen welke hier omtrent intmin„

ste nalatig zullen bevonden worden, met zodanige instrumen„

ten als in die kom gemengt was, mogten gedood en met zulk een

ziekte als de Pokken /:waar voor zij zeer beveelt zijn :/ mogten be=

„zogt en gequeld worden

Deese voor afspraak geschied zijnde, wierd voor af door den Heer

Gouverneur en de Leeden van de Hongij Raad en iaarna door

ieder der Alfoerse Radjas Capitains en mindere Hoofden

zoo meede de Mahomedaansche en Heijdensche Ceramse Strand Re„

„genten uijt gem: kom gedronken, werdende de overige aan de ge„

„meene Alfoeren ieder afzonderlijk te drinken gegeeven.

Na op dusdanige wijse den eer door hen afgelegd en gedaan te zijn

wierd door den Heer Gouverneur tot een geschenk aan de Alfoeren

uijtgeveelt te weeten

Aan die van de Revier Suppalewa

Den Alfoers Capitain Sanirie, Sanie Lesiesolikapa, Een Rood fluweel Bock

met