closeTerug naar inventaris

Transcriptie

232

voorts wierden op ordre van de Heer Gouverneur, aan gem: Regen„

ten, Capitains ende overige gemeene Aefoeren rijpelijk met diverse

zoorten van Zoete wijnen en Arak beschonken, welke hun

zo vrolijk en vergenoegd maakten, dat zij alzingende ene sorin„

gende naar hunne Campomenten terug keerden, waarna

deese seedert 't verloop van 10. Jaaren, heeden op nieuw ge„

houdene Sanarie, zonder ’t minste hinder of teegen kan„

„ting van de Afoeren en tot bijzonder Contentement van

de Heer Gouverneur, rustig en vrolijk een eijnde nam

Des nademiddags te 4: uuren quamen de Alfoeren van No=

nialij en Ethij ondergeleide van hunne Hoofden bij de Heer

Gouverneur om andermaal hunne homage aan zijn Edele te be„

„wijsen, en Hoogst denselven te vereeren met een spiegel geregt,

welke door hunne Capitains en voorregters, alle op het fraaijste

uijtgevost en met aller leij bloemen en gecouleurde pluinmen ver„

„ziert, begonnen wierd; terwijl deese onder het slaan van de

Tief tief Tjakalelden, bestrooijde de Heer Gouverneur hen met

handen vol zilver, paijement, mitsgaders nieuwe kopere duij„

ten, waar door zij lieden over hals en kop aan het grabbelen ge„

raakte; ondertusschen wierden dezelve niet minder met eenige

flessen Arak beschonken, welke hen zoo vrolijk maakten dat

ze allerleij grimatzen met buijgen, zingen en springen aan regte

om hunne dankbaarheijd daar meede te kennen te geeven; met

den donker verzogten zij hun afscheijd het welk de Heer Gouver„

neur permitteerde, onder te kennen gave aan de Hoofden van de

Drie