closeTerug naar inventaris

Transcriptie

237

groote 10: en 15: Jaaren aldaar gestaan hebben, voor het grootste ge„

deelte op zijn best 2: span dik, terwijl de resteerende zeer schraal

en omtrend van een arm dik te bestaan, gelijk de boomen ook

doorgans te dik bij elkanderen aangeplant zijn, en daor door„

gevolgelijk de groeij, als ’t waare, belet wierden, inzonderheijd

wijl de grond meest klip en steenagtig en daar door de wortels

niet diep genoeg kunnen inschieten, om de nodige voedsels

uijt barre en doog steenen en te trekken

Circa een groot half uur hier meede doorgebragt hebbende

vervolgde zijn Ed: de reijse en quam Circa half 9. uuren bij de

Negorij Siouw, langs welke met praal boogen gemaakt

en met Jonge Clapper bladeren Cierlijk behangen, door 2 ge„

leevene Inlandse Militairen, gewapend met schild en

swaarden gaande, quam Hoogst denzelven aans Oopperhoofdes

wooning, en wierd aldaar met het ordinair Ceremonieel

door het Hoofd Blondeel gerecipieert, vervolgens wierd

zijn Edele door gem: Hoofd Blondeel de Sleutels van ’t Fort

Duursteede op een overdekte zilvere schinkpaering aangepre„

senteert, die zijn wel Edele hem in de vriendelijkste termen

als aan zijne zorge toevertrouwd werdende, liet behouden, naar

welke Ceremonien de bezitting alhier 3: Chargies uijt het hand

geweer en ieder g’entremelleert van een Canon schooten gevolgd

van nog 13: Schooten deede, waarna zijn wel Edele door het Hoofd

Blondeel