closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Blondeel zo wel als het Hongij geselschap de Inlandsche Re„

genten en mindere Dienaaren van dit Comptoir, met zijn Edelen

behouden aankomst andermaal gecomplementeert zijnde, met

dezelven een weijnig verpoosde

Na dat het gezelschap en de Jnlandse Regenten hun afscheijd

van den Heer Gouverneur genomen waren, gof 't Hoofd Blondeel

aan de Heer Gouverneur te kennen dat er in ’t fortres geborgen

waren, een quantiteit van 3000 ponden zo aan Moer als bedonven

Nagulen welke zyn E: als per Restant, volgens een daar bij gepro„

duceert wordende Berigt van de gecommitteerdens Fockens

en Oiman, van het geweese Hoofd alhier dog tans vertrokken

Opperkoopman en Secunde van Macasser Willem BethJsz:

had overgenomen, Committeerde zyn Ed: de Leeden Hoffmann

en Berner om den zelverten overstaan van den prointerim

Hongij Fiscaal Brusz te verbranden en na de order, de Asch in

zee te laten werpen.

wordende deesen middag ook door de Leeden Ostromskij

en Hoffmann het Prothocol en door den Luijtenant Berner

de geweer en wapenen alhier gevisiteert en van hunne bevin„

„ding de Heer Gouverneur van Rapport gedient

Intusschen arriveerde van Ambon een Pacquet Papieren

tgeen voor zijn Edele geopend zijnde, daar ingevonden wier, een

Missive van de Leeden van den Politicquen Raad, gedateert

en