closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

243

geworden, uwel Edele Gestr: hoog g'eerde en gereverendeerde Missive sub

datis den 27: October, beneffens de Ammunitie goederen, om deese Post

te vergrooten en te versterken en in Conformiteit van uwel Ed: Gestr:

zeer hoog gerespecteerde ordre, zal ik dezelve zo spoedig als het mogelijk

is werkstellig maken, volgens de afteekening van de Heer Strik:

Om aan uwel Ed Gestr: zeer hoog g’eerde intentie te beantwoorden, omtrend

Lissabatta, Nomali en Salema, zoo heeft deese laast gemelde, zig

op het aller eerbiedigste gesubmitteerd, en uwel Edele Gestr alhier

verwagt om zig door uwel Ed: Gestr: voeten needer te werpen, ter af„

smeeking van uwel Ed Gestr: dierbaare genade, en beloofd met eede

zig liever op de vlugt te begeeven, en hun Negorij te prooij te geeven,

als den Rebel Neckoe nog in tewagten, en ter verseekering van

hunne beloften hebben zij mij alhier vier volle famillie Mans vrou„

wen en kinderen, om hier in oftagie te blijven gebragt, terwijl dat

zij voorgeven, door de Lissabatters en Passanca, daar toe gedrrongen

zijn geweest, van de twee laatste gemelde Lissabatters en Nomalij

zal uwel Edele Gestr in mijn geringe letter gedateert van den 17: Oc„

tober over de Landweg naar Sepa, en niet twijffelende of uwel

Edele Gestr: zal dezelve met de vier Boelus met versche gedroogde

Nagulen wel ontfangen hebben, per den Capitain van Sepa genaamd

Sika.

Aangaande den spion van Noekoe, genaamd Patione van Hatoewe, die

is voor eenige Jaaren van zijn Negorij gedrost, en heeft zig bij den koning van

Batjang met zijn huijshouding ter neer geset, en is met deselve koning al„

„hier aangekomen om hier deese Contrije door het wegneemen der inwoon„

ders van Hatilen en Sawaaij in verwarring te brengen en den boven„

gem: Pattijonie is van Hatelen door den koning van Batjang

na Noekoe gezonden, en is daar bij Noekoe vier maanden geblee„

„ven, tot dat dezelve met Noekor en zijn vlaat vloot voor Hatilen

aangekomen is, toen is hij neffens de gedecapiteerde Massapan door

Noekoe aanland gezet, om de Negorij van Hatilen ende Negorij van

Natuwe weer op de zeijde van Noekoe te trekken, om des te beeter

en staat te zijn deese Post te benauwen

verders

2 ƒ

nt

ap