closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verders verlaat ik mij aan uwel Ed Gestr: dierbaare wijs=

heijd, om die bovengem: Spion op Amboina aan tehouden, terwijl

dat hij hier in deese Contrije zou geen goed doen, gelijk den koning van

Batjang hier heeft laten blijken, door het vervoeren van de inwoon„

den, alhier, zo dat het zeekerlijk door toedoen van den bovengem: Pattia

nu geschied is

Den orangkaije van Lissabata heb ik tweemaal door de Alfoeren laten

ontbieden maar hij wel niet hier komen en geeft voor de Alfoeren te ver„

samelen, om ze bij uwel Ed Gestr: op waijserisa te Convoijeeren, en den Heer

strek mij geen tijd vergunnende om verder onderzoek van Lissabata en No

niali te doen, zo zal ik met de eerste geleegendheid zelver in persoon daann

toegaan en daar na uwel Edele Gestr: daar van een oprigtig Rapport van doen

Middelerwijle mij vereerende met alle eerbied uwel Ed Gestr: te pree„

„senteere deese g’'insereerde Inventaris van de alhier ontfangene Am„

munitie goederen

Den Luijtenant Strek na alhier de Post afgeteekend te hebben

vertrek met de Pantjalling de vriendschap naar Bouro

waarmeede dat ik met alle teekens van hoog agting en onder„

danigheijd may noemen /onderstond:/ wel Edele Gestrenge Heer

/lager:/ uwel Ed Gestr: zeer onderdanige en Trouwschuldige Dienaar

/was geteekend:/ P=r Fockens /in margine:/ Sawai den 3. No„

vember Ao 1786:

Hierna Rapporteerde bovengemelden Luijtenant Strek aan

de Heer Gouverneur, dat hij de aan hem opgedraage Commis„

„sie in het vergrooten van de Post te Sawai, behoorlijk had„

uijtgevoerd, overhandigende aan zijn Edele teevens, een af=

teekening van de teegenswoordige situatie van de Pag„

„ger aldaar, dewelke hier agter onder de Bijlagen gan=

negeende