closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan den Wel Edelen Gestrengen Heer

Adriaan de Bock

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

Wel Edele Gestrenge Heer

Sisteren ogten hebben wij ons op ordre van Uwel Edele

Gestrenge /:als gecommitteerden:/ vervoegd in het graan

maga zijn ter bezigtging van Rijst, die bedorven zoude wee=

zen en dien korrel ook werkelijk dusdanig bevonden, tot

zoo verre zelfs, datzo voor het grootste gedeelte tot Hof

vergaan en dus voltrekt onbruijkbaar was, het zelve

hebbende doen weegen, bedroeg de gansche Quantiteit

5:o Lasten en 890: Ponden; invoegen ser behalven deze Gu„

„antiteit, nog wel 20: p=r C=o zal verlooren zijn.

Onse commissie dus hier mede volbragt hebbende, blijven

wij met diepen eerbied /:onderstond:/ Wel Edele Gestrende

Heer /:lager/ Uwel Ed: Gestrendes onderdanige in

Gehoorzame Dienaaren / was geteekend:/ I: A:

Bangeman en K: Koenes /:in margine:/

Amboina Den 26: Januarij A=o 1787:—.

Heeden