closeTerug naar inventaris

Transcriptie

267

Heeden den 23: Maart A:o 1787.

Compareerde voor mij Arie Coomans L:l Eerste

Clercq van Politie te deesen gouvernemente present de na„

tenoemene getuijgen.

den Boekhouder Jacobus Abraham de Bourghee„

„les van Heusden oud 30: Iaaren en J=o Assistent FrE,

„drik Willem Progers van Amboina oud 16: Iaa„

ren beide van den Hervormden Goasdienst, mij en getuij„

„gen bekend.

Dewelke ter requisitie van den onderkoopman en winke„

lier Wijnand Iohannes de Bourghelles en ten

faveure der zuijvere in opregte waarheid verklaaren

waar en waaragtig te zijn.

Dat zij attestanten als ordinaire gecommitteerden in

den kleden winkel onder anderen hebben gopent twee

opgisteren en eergisteren uijt de hoofd Aaministratien

in den winkel overgebragte Lijwaats pakken als

N=o 734: karikans kleede roode van 9: en 10: lq: ½: b=o

1: 1/3 C:

inhoudende vide afpakbriefjes 240: zegge Twee Hon„

„dert en veertig pees en uijtgetelde 22 g:s stukken dus daar

en te kort bevonden Elf stukken N=o 299: Neguaniosseng

groote met breede streepen van 8: wise lg: 19: b=t 1: 1/3: C:

inhoudende vide afpakbriefje 100: zegge Een Hondert

en uijtgeteld 99: stukken dus daaren tekort bevonden

Een stuk zijnde gedagte pakken van buijten wel gecon„

„ditioneert de kruijstouwen in order d'embalage naar

behooren en het bruto gewigt houdende bevonden

dog het pak met karikamst N=o 734 alle stukken

van