closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2a=s 17019:

39

28:

10504:

6515.

10:

rd=s 17019: 39: of

off

1/2:

/½.

277.

Eerbiedig Rapport

Aan den welEdele Gestrenge Groot Achtb: Heer

Adriaan de Bock

Raad van Nederlands Indien mitsg=s

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge Groot Achtbaare Heer!

In waarkoming van Hoogst desselfs geEerde ordre

hebben de ondergeteekendens hun vervoegt in ’s Comp: Klee„

„de winkel aldaar nagezien, en nageteld sodanige tontan„

„ten koopmanschappen en andere Goederen als er vol„

„gens deeffengestelde Boekjes, en uitstaande Reeke„

nings onder dato deses ter verantwoording van

den onderkoopman Ioan Andries Bangeman

hebbe voorgeloopen mitsg=s van dezelve Transport

„meede

gedaan aan den onderkoopman Wijnand Johan=

„nes de Bourghelles als .

25

3/80:

10211.

zegge:/ Seventienduisent; Negentien, Rijxdaald=s

en Negendertig stuijvers —: of tienduisent Twee„

hondert en Elf, Een en seventig taggentigste

Ducatons volg=s de Boekjes, t weeten.

Aan diverse spetien

6302: 3/60:

off d:o

160

3009:

uitstaande bij diverse volgens de vendutie gehou„

„den den 18: December Passato blijkens Rendement

en daar van zijnde Rolle,

ƒ 33699 4:8.

K=

a. ƒ 3: 6: ieder

73/80.

Duc=t 10211.

al

Die Transporteere