closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d'sponing kan komen, waar 't aan weeder regt na

beneeden loopt, en zo na buijten blijvende wel vijf â: Ses

voeten van de plaats waar ’t kruijt geleegen heeft; daar

bij voorsien is geweest met nog waarloose deuren en ven„

„sters, tegens het onweer en het instaan van reegen, voor„

„geevende verder door het een steene vloer is, en een plan„

„ke moeste zijn, zulx betwiste niet, maar terwijl het voor

„ben korte tijd was; zo hebbe g'oordeelt zeer onnoodig

te zijn, en indien den Aaministrateur te kennen had

gegeeven, zijne bevreestheid voor d' steene vloer, aan had

„de ligt eenige moleplanken gegeeven kunnen worden

om ’t leggen tusschen de kruit kisten, alwaar het kruijt

opgelegen heeft, want al reeds over de 200: dakribben ver„

strekt zijn, tot secuure berging en op het requisiet direct

zeeker zoude alles hebben bekoomen, aller verwonderingst

komt den teekenaar voor d’ voorsigtige stellinge, in uit

gebouw, terwijl in vroegere tijden, zig niet ontzien heeft

om binnen het kruijtmagazijn, het kruijt met geweld

met een handspaakt, uijt de kruijtkisten haalden, waar

op nog een afdak heb laten maken tegens de wal

muur om zulke rukeloosheid niet in het kruijthuis

te zien.

Dat er geene deurtogt van wind meer aan d'wagten te

brengen is, is bezeide de waarheid, terwijl aan de agter„

kant nog voorsien is met verscheide ronde lugtgaten

in vroegere dagen heeft deese wagt verstrekt tot ber„

„ging van gevulde en leedige Cardoesen en ook alle

gelaboreerde goederen, dog door de betragte iever en vlijd

van den vuurwerker Riso in smeesters dienst is, er

nimmer