closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geslagen worden nooijt is goed te maaken door dien

de goemoed alhier veel te schaars is

Schietende nu nog maar over te beantwoorden wat

touwerken van de hier vallen ad goemoet voor het ge„

„bruijk alhier en te Batavia soude kunnen werden aan=

„gemaakt hier op geeft den tekenaar de Eerd uwel Ed: Gestren„

„ge Groot Agtb: in Eerbied te bedeelen dat vermits het hier voor„

„gementioneerde gebrek aan de zijn baan, seer wijnig

met het werk kan voortgevaaren werden, en dus na sijne

gevoelens niet meerde touven van 10: â: 12: duim en lig=

„ter so mede trossen in zoort soude kunnen aangemaakt

werden welke laatste nog altusschen de reegen buijen

schielijk uit de hand loopen mitsier aan het gereedschap

eenige reparatie werd gedaan.

verhoopende hier mede aan de hoog g'Eerae intentie van uwel

Ed: Gestr: Groot Agtb: voldaan te hebben, zo neeme de vrijheid van

met alle eerbied te onderschrijven /onderstond/ wel Edele

Gestr: Groot Agtb: Heer /:lager/ uwelEd: Gestr groot Agtb: on„

„dadanige en Trouwschuldige Dienaar /was geteekend./.

P=r Wolsgaard:/in margine/. Amboina den 7: Maij A:o 1787:

Aan den Wel Edelen Gestrenge Groot Agtbaaren Heer

Adriaan de Bock

Raad van NederlandsIndie

mitsgaders