closeTerug naar inventaris

Transcriptie

297

de Lijbaan bestaat bestaat en hoe dis best zoude konnen

werden in staadgesteld en wat Souwerken van de hier Pal=

„lende goemoet voor het gebruik alhier en te Batavia Sou„

„de konnen worden aangemaakt zo veel mogelijk

schuldpligte voldoen heeft den submissie teeken aar de Eerd

uwel Edele Gestr Groot Agtb: in eerbied te berigten dat wat

ad onbequaamheid van de zijn baan, betreft hier in be„

„staad te weeten;

Dat het op 's Heeren wegen staat en dus geduurige aan

belemmering onderheevig is, alzo daar reytuijgen en

conditixueel Passagie is die het Werkmagtig tegen

houden ook is dezelve onbruijkbaar om swaard touwen

te slaan door dien men de benodigde gereedschappen

niet telkens uijt den weg kan ruimen ook is de grond

seerlos en ongelijk en alwierd het al eens overgevuld

en gelijk gemaakt dan soude dat dog door de

geduurige regen welke alhier valt weder weg

spoelen en een continueele reparatie verEijschen

daar te booven is de baan te kort om swaare en Lange

Touwen van 100: vademste slaan dewijl deselve over

de brug tegens de berg aanstiet en met het te Samen,

zuiken desleede Brug moct passeeren het nooit

geen goed werk afgeeft en met reegenagtig weer

/:glad zijnde:/ seer ligt ongelukken soude kunne ver„

„oorsaaken dan om alle de inconvenintie voor te koomen

van deselve een goedgebruijk te hebben oordeel den Needrige

tekenaar dat seer veel moeite en onnodige kosten, soude

veroorsaaken daar en alhier dog geen plaats voor is

en die ongelden uit de touwerk welke alhier soude kunnen

geslagen