closeTerug naar inventaris

Transcriptie

299

Dewijl wij den geneelen staat van herk en schoten 2o0

als wij dien in alle de kristend negorijen van dese Pro=

„vintie bij onze Jonst gedaane vizits hebben bevonden

in alle opregtheid opgegeven hebben; zoo vlijen Wij ons

aan uwel Ed: Gestr: Groot: Agtb: en u wel Ed Agtb=r hof„

lijke oogmerken en ordres, als mede aan onzen pligt

in zoo verre te hebben voldaan. Weshalven wij aan

uwel Edel Gestr Groot Agtb: en uwelEd: Agtb: dezen

eerbiedig aanbieden en ons met alle verschuldigde

onderdanigheid teekenen ./.onderstond:/ WelEdele

Gestrenge Groot Agtbaare en wel Edele Heeren

/lager:/ uwel Edele Gestr: Groort Agtbr: en wel

Ed: Agtb: oodmoedigste Dienaaren /:was geteekend./.

A: Zomerdijk Predk: en J: B: Guiljio:

Aan den wel Edele Gestr: Groot Achtb:r Heer

Adriaan de Bock

Raad Extra ordinair van Nederlands

India mitsgaders Gouverneur en

Directeur dezer Provintid

WelEdele Gestr Groot Achtb:r Heer

De nedrige tekenaren, hebben d’Eerd uwel Edele Gestr:

Groot Achtb=r Eerbiedig te berigten, dat zijn haar Aan„

„boord begeeven hebben, op het alhier zeelrie zeggende

Comp=s