closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rer

den 8: Julij C: C: per het schip

tt zoo ontvange

3

Amboina

Twee Copias van viers rapporten van diverse datums weegens de visi„

tatie der tuinen en huisen waar in geen spicirijen

gevonden zij

Twee Copias van ’t berigt van het Gecommitteerdens, die de uit 't

z00 afscheepte bieren geproeft hebben: ged:

13: maart 1788.—

Twee Copias van des slaatreekening der weezen gelden onder ult„o

februarij bevorens.

Twee Copias van ’t advertissement weegens t willekeurig verpanden

van rosse goederen &=a

rapport weegens de visitatie van bedurver

Twee Copias van ’t

rijst

Twee Copias van ’t

rapport van strik omtrend hiet Gebrek der

nodige instrumenten tot het meeten der Ka„

nons &=a

Twee Copias van ’t rapport van ’t dieptreeden van de park de

voorzigtigheyd

berigt wegens de examinatie en bevin„

Tee Copias van

„ding van ’t Nagulsschip ’t Loo d: d: 6: Ap=

L: L:

Twee Copias van ’t berigt van den Fiscaal omtrend de behande„

ling der onchristen zeevarende aan boord

den den bodem

Twee Copias van ’t

rapport van der bevinding ders aangebragte

bieren Per de voorzigtigheijd

Twee Copias van 't

berigt van wolsgaard ter aantoning welke

goemoets tousten Jaarlyks benotigd zijn

annex

Notitie van de verschillende Preijsen der zel„

„ve tegens ’t Nederlandsch Touwwerk

Twee

D

m2

12

JJ Stroom