closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Banda

Twee Copias van ’t Berigt van den Equipagie op zigter zo over ’t

emploij als de Chantes ter vaartuijgen

Twee Copias van ’t Iustitieel berigt aangaande de inweezen

zijnde burger vaartuijgen

Samentrekking uit de Generale zul„

Twee Copias aa der

„beschrijving onder ult„o Julij J„o Leeden

Passe Lijsten van aangekomene en vertrok„

Twee Copias der

„kene burgers Perkeniers en Cerammers

vaartuijgen met aantoning hunners laden„

10

„gen

Ternaten.

den 28: Iulij Per Abdul

Rachman van Sama„ Twee Copias der Gemeene missive van den Gouverneur en

„rang ontvangen

en Raad aldaar aan hunne Hoog Edel„

„heeden ged: 9: Iunij 1788:

Twee Copias der missive van den Gouverneur en Raad aan Hunne

Hoog Edelheeden ged: 6: september 1788.—

Twee Copias der Gemeene Resolutien zederd 29: September 1787: tot

26: aug„o 1788:

Twee Copias van ’t Dagregester van de Commissianten in de specer„

extirpatie te Tidor

Twee Copias van ’t Dagregister gehouden door de Commissianten in de

specerij exterpatie op de Ternaatsche districten

Twee Copias van ’t Dagregister van die te Batchian

Twee Copias van de Lijsten der aangekomene en vertrokkene parti culiere

vaartuijgen

5.

den 20

baak a

ontvan