closeTerug naar inventaris

Transcriptie

TW

Loot

vernement

te wette stel ontvangen

den 30 7ber 72. Per den

burger Spits en het

tweede den 28 october

Ion het schip Hoolwerff

sava en van daar

kr Gouda alhier aange

bragt

4

Banda

Twee Copias van ’t berigt wegens gedaan ondersoek omtrend den

boedel van zekere thomas te Seur„

Twee Copias van het berigt omtrend te kortgekomene medeca„

„menten

Twee Copias van ’t berigt nopens de te kort koming van den arthille„

„rij Luijtenand Bruno ged: 6: Julij 1788

p

Twee Copias van ’t Berigt aangaande de door Bruno ontvangene

arthitlerij goederen.

annex

Een ordonnaatie d’ d„o 17: Julij 1788.—6

Twee Copias van ’t berigt wegens ’t gedaan ondersoek na de temin

uitgeleverde Tarwe uyt ’t schip de Nepthu„

s

„nus d. d„o 6: Julij 1781:—

Twee Copias van de berigten wegens ’s Comp:s overleden slaven

Twee Copias der korte sterkte van de onder ult„o Junij en weezen

geweest zijnde Dienaare

Twee Copias der korte sterkte van de militairen

Twee 5 Copias der Naamrolle van de militairen

Twee Copias van ’t berigt wegens de onder ult„o Junij J„o L: in Wee„

zen bevondene amunitie goederen

annex

Een korte sterkte die in de arthillerij beschijdene

man schappen.

Twee Copias der korte vertoning van den staat ter Diacom: armen

onder ult„o februarij pass=o

Twee Copias der Consideratien weegens de aan handen zijnde

rappens en arthitterij goederen.

Twee Copias van ’t berigt van de arthelterij Luijten ants W s

de gesteldheijd der kanons item srond en

lang scherp

annex

te daar bij gehoorende Tafellen

Twee

D

ene

12

Jijstrrm