closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

9

Malacca

twee Copias der Lijsten van de aangekoomene en vertrokkene vreemde

en Parti culiere scheepen en mindere vaartuigen

zederd en tot laatst genoemde batum

Twee bondels met diverse Papieren, waar in

Twee Copias van 't: door den koopman Rhude beantwoord Extract uijt

een secreete brieff van Hunne Hoog Edelheeden

aan den Gouverneur en Raad te Malacca ge„

schreeven in dato 10. Julij 1787:

twee Copias van ’t berigt van den Fiscaal Dierens nopens de verlating

van Riouwt

twee Copias van ’t Rapport van den koopman Rhude„

twee Copias van ’t door hem beantwoord Extract uijt de secrute Re„

solutien sub dato 21: Maij 1787.

twee Copias van ’t door Rhude C: s: beantwoord Extract uit de secreete

Resolutien genomen op gem: datum

twee Copias van ’t Relaas gegeven door drie op kondschap uijtge

„zondene malijers:

twee Copias van ’t Relaas door Ses van Pahan gearriveerde

maleyers

twee Copias van ’t Relaas gegeven door de Chineezen Ian Henghingen

Lim Tjouko

twee Copias van ’t Relaas gegeven door drie op nadere kondschap

uytgezondene Maleyers

twee Copias van ’t Relaas gegeven door salim sandoe geweeze

Capitain van een Comp„e Inlandsche militairen

twee Copias van t Relaas gegeven door se Gouw, geweeze bediende

van eersten rijksminister te Riouw Radja

Toea

twee

D J Ci

ene