closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Palembang.

vier Copias der Generaale Lijst van ’s Comp„s Dienaaren onder ult„o

Junij deeses Jaars

Japan

Niets

Malacca

twee Copias der missives van den Gouverneur en raad aldaar aan H:

H: Ed: geschreeven in datis 1: Junij, 6: Julij, 29.

September, 24: December 1787: item 18. Januar

en 17: maart mitsgad„s 28: April J: Leeven.

twee Copias der Resolutien genomen in Raade van Politie aldaar

zederd medio februarij 1787: tot ult„o maart

laatstleeden

twee Copias der afgegaane en aangekomene gemiene brieven naar en

van de buiten gewesten. zederd en tot als even

twee Copias der afgegaane en aangekoomene gemiene brieven naa

van Riouw zederd. gem: tijdperk

twee Copias der afgegaane e aangekoomene brieven naar en van de

Capitain ter zee koek, commandeerende het

voor Riouw leggend schip Huijsduinen

twee Copias der afgegaane en aangekoomene gemeene Brieven

na en van Pera zederd med: febr: 1787: tot ult

maart laatstleeden

twee Copias der brieven aan de Heeren Capitains van 's Lands oorlog„

scheepen

twee