closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vevolg van Scheepen en vaartuijgen.

aan geen moedwillig versuijmen toe te schrijven zijnde

heeft men door de gemagtigden van Capitain A=s Acker doen betalen

den Hoofd Administratie en Equipagie meester is aanbevoolen de ordre om

bij uijtleevering der Ladingen geen reflectie te slaan op het voorgeeven van

de scheeps overheeden

van de in dit Jaar alhier aangebragte 24: vaten bier

zijn 6: vaten zuur en 6: d=o flauw van smaak bevonden

blijkens, de overgaande berigten van de ord=s gecommitt:s

de 6: vaten zuuk bier zijn in zee gestort

dog de 6: vaten die flauw van smaak waren per publicque vendutie â tout

prix verkogt

de ladingen van ’t schip, de bark en de Pantjalling zijn

uijtgezondert 2: smeld kroesen wel uijtgeleeverd

de over uijtgeleeverde 22: kann: Jaak en 22: d=o Aard olij voldaan.

Soldij Boeken

H: Ed:s geaccordeerde voor uijtstrekking aan de Leverancier der

het door H:

Chineesen

is ter narigt aan die het incumbeert kennisse gegeeven

de soldij boeken van 178 8/7: zijn door gecommitt:s geconfrouteerd

aanhaling uijt hun berigt

Timmeragien en Reparatien

berigt van gecommitt: Leeden weg:s bevondene bedorve Rijst

in het nieuwe graan maguazijn

door den heer Gouverneur met de baasen inspectie genomen

de oorzaak van dit bederf opgegeeven.

ook de middelen tot voorkoming van verdere bederf aan de Rijst

door eenige verandering en reparatie aan dat gebouw

die ook gevolg genomen heeft.

de Materialen der afgebroke huijsen en wat ze in gelde bedragen

is door van quericke C: S: overgegeeven

dezelve bedragt te zamen ƒ 3985: 13:

het berigt gaat onder de bijlagen over

verkoop

27

1

Paag:

25:

26

27:

28.

29

112.

113:

92:

93:

94: