closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Met de onderhanden zijn 520:

„de fortificatien en Gebouwen ge„

„daan werk te krijgen, van wel

„ke laaste 's Gouverneurs wooning

genoegsaam voltooijd is.—

5 21:

Van de onderhanden zijnde fortifica„

„tien en andere werken een gedeele reeds

voltooijd zijnde hoopen wij het zelfde

van de overige meede spoedig te ver„

neemen, en ook hier door een verbeete

„ring in den Staads van dit Gouver„

„nement te ondervinden

Wij keuren in ’t bijzonder goed, van

UE de Ministers hebben aange„

schreeven een opgaave te doen van

de huijsen en Erven, die volgens

hunne gedagten zoude moeten wor„

den uit den weg geruimd om den

bedekten weg behoorlijk in order

te brengen, onder bijvoeging eener

gemoedelijke begrooting van het

geen daar voor Compagnies weege

behooren te worden betaald, ver„

„trouwende wij van hunnen iver

voor Compagnies belang dat zij

niet zullen hebben nagelaten aan

u20

12

ack

La

„5

50